Newry.ie

VIDEO

Newry, Mourne and Down District Council will help celebrate Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) virtually this year through a specially commissioned programme of online content and events from 1 March through to St Patrick’s Day, 17 March. The festival is the largest celebration of Irish Language and Culture that takes place in Ireland and many other countries every year.

Newry, Mourne and Down District Council Chairperson, Councillor Laura Devlin launches the Council’s specially commissioned programme of online content and events for Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) which will run virtually this year from 1 March through to St Patrick’s Day, 17 March. Seolann Cathaoirleach Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, An Comhairleoir Laura Devlin clár speisialta, coimisiúnaithe ag Aonad na Gaeilge, le hábhar agus imeachtaí ar líne do Sheachtain na Gaeilge 2021 a bheas ar siúl ón 1 Márta go Lá Fhéile Pádraig 17 Márta.
Newry, Mourne and Down District Council Chairperson, Councillor Laura Devlin launches the Council’s specially commissioned programme of online content and events for Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) which will run virtually this year from 1 March through to St Patrick’s Day, 17 March. Seolann Cathaoirleach Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, An Comhairleoir Laura Devlin clár speisialta, coimisiúnaithe ag Aonad na Gaeilge, le hábhar agus imeachtaí ar líne do Sheachtain na Gaeilge 2021 a bheas ar siúl ón 1 Márta go Lá Fhéile Pádraig 17 Márta.

The programme of events will provide the opportunity for everyone to engage with and enjoy the Irish Language through music, literature and storytelling. Whether you are new to the language or a lifelong learner, all participants will be made very welcome. Song and storytelling are two of the best ways to learn, develop and connect in a positive way with the language, and the online delivery of the events will allow everyone to enjoy the mix of music and literature from the safety of home - which is essential during these challenging times.

This year’s Irish Language Week will feature the vocal talents of local artists to include; Bláithín Mhic Cana and Piaras Ó Lorcáin filmed in South Armagh, newly composed songs from Gráinne Holland recorded where she lives in Castlewellan, and storytelling from Newry man and President of Conradh na Gaeilge, Dr Niall Comer. 

Newry, Mourne and Down District Council Chairperson, Councillor Laura Devlin said, “I am always delighted to see the Irish language celebrated throughout our district during Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week). I am very pleased to see the creative approach that the Council’s Irish Language Unit have taken this year in developing Irish language projects, including online content and events for everyone, to ensure that Seachtain na Gaeilge is celebrated safely.”

Key events for Seachtain na Gaeilge 2021 will include:

Music and Story through Video 

This event will consist of a series of ten short videos which will be hosted on the Council’s YouTube channel and will be shared across its social media channels. The videos, will showcase some of the talented musicians and storytellers in the district, including Gráinne Holland, Bláithín Mhic Cana, Piaras Ó Lorcáin and Niall Comer.  English translations will be provided in transcript form through our You Tube channel, allowing everyone to sing along or even learn the words and find their own new performance piece. 

Accelerated Reading Project with Irish Medium Primary Schools 

This is a joint initiative between the Council, Gaeláras Mhic Ardghail and the Irish Medium Primary Schools in the area.  Each school will be provided with a pack comprised of a selection of Irish language books and fun exercises. The pupils will be invited to read all fifteen books and complete the interactive exercises to demonstrate that they have read the books, there will be prizes available for the young readers. This is a pilot scheme and it is the intention of Council to build on this project in the next financial year, with other schools and a wider range of Irish language book titles.

Local Groups and Online Resources

Irish Language groups and individuals the world over are organising their own events, many of which will be accessible online. Local Irish language community forum, Fóram an Dúin & Oirialla, through facebook.com/Fóram-an-Dúin-Oirialla can keep you up-to-date regarding online events and resources during Seachtain na Gaeilge and throughout the year.

There are lots of other local Irish language groups who work very hard behind the scenes to enable everyone to celebrate the language in a safe and enjoyable way. Below is a list of Irish Language based groups on Facebook to help you find out more and become involved.

boirche.iochtar

CrotlieveIrishSociety

cumanngaelach.leathchathail

cumannGaelachNaomhMochai

Gaeláras-Mhic-Ardghail

gaelphobalardmhachatheas

glor.uachtartire

milefailte15

 In addition, below are some other great online resources to help you find out what Irish Language events are going on near you or even on the other side of the world!

www.facebook.com/SeachtainnaGaeilge

www.instagram.com/snagaeilge

www.twitter.com/SnaGaeilge

WWW.PEIG.IE

WWW.SNAG.IE

 For further information on Seachtain na Gaeilge or the events mentioned above please email gaeilge@nmandd.org or visit WWW.NEWRYMOURNEDOWN.ORG

Many opportunities to celebrate and use our Irish during Seachtain na Gaeilge

Councillor Barra Ó Muirí has expressed his delight that we will be able to celebrate virtual Seachtain na Gaeilge this year. He stacked praise on the work of the Irish Language Unit of the Council and expressed how lucky we all are to have such a hard-working, committed Unit.

Newry, Mourne and Down District Council will help celebrate Seachtain na Gaeilge (Irish Language week) virtually this year, giving everyone opportunities to embrace our language. Seachtain na Gaeilge, which runs from 1-17 March, is our annual celebration of the Irish language, and as usual, there will be plenty going on in our district.

A series of ten short films on the Council’s YouTube channel will form a central part of the féile this year, these will be shared across the Council’s other social media platforms also. The films will provide us with opportunities to hear the wonderful singing voices of Bláithín Mhic Cana, Piaras Ó Lorcáin, Gráinne Holland and Niall Comer, to name but a few. Lyrics will be provided on the YouTube channel to enable listeners to sing along.

The Council will also assist with the literacy skills of our Irish-medium schools by providing each school with a pack of books and tasks for the children to complete. There will be prizes for effort as the children move through the collection of books, something that our Irish-medium teachers are delighted with. This initiative provides another opportunity to read Irish books at home.

As well as all this, there are many more Irish language events being organised by the various groups around the district. In South Armagh, for example, Gaelphobal Ard Mhacha Theas will host its inaugural sean-nós festival as part of Seachtain na Gaeilge 2021. The Gaels of our district will have the opportunity to listen in to some of the most outstanding voices in Ireland on the social media platforms of Gaelphobal Ard Mhacha Theas.

Ó Muirí concluded by wishing everyone a safe and happy Seachtain na Gaeilge 2021.

-------------------------------------------------

Cuideoidh Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin le ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge ar líne i mbliana trí chlár speisialta ábhar agus imeachtaí ó 1 Márta go Lá Fhéile Pádraig, 17 Márta.  Is í an fhéile is mó ar domhan a dhéanann ceiliúradh ar theanga dhúchais agus chúltúr  na hÉirinn, le himeachtaí iontacha ag tarlú i dtíortha éagsúla go bliantúil.

Tabharfaidh an clár imeachtaí deis do dhaoine sult agus taitneamh a bhaint as an Ghaeilge trí cheol, litríocht agus scéalaíocht.  Más glanfhoghlaimeoir thú nó má tá Gaeilge líofa agat, cuirfear fáilte mhór romhat.  Is féidir le ceol agus scéalaíocht muid a spreagadh chun a bheith ag foghlaim, ag fás agus a bheith spreagtha i dtreo na teanga, agus tugann na himeachtaí ar líne deis do dhaoine sult a bhaint as an mheascán ceoil agus litríochta agus iad slán sábháilte sa bhaile – rud atá fíor-thábhachtach sa tréimhse dhúshlánach seo. 

I mbliana cluinfimid Bláithín Mhic Cana agus Piaras Ó Lorcáin, taifeadta in Ard Mhacha Theas, amhráin nua-chumtha ó Ghráinne Holland taifeadta i gCaisleán Uidhilín, áit a bhfuil cónaí uirthi, agus scéalaíocht ó Dr Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge agus fear as Iúr Cinn Trá é.

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, An Comhairleoir Laura Devlin, “Bíonn lúchair orm i gcónaí nuair a fheicim an Ghaeilge á ceiliúradh sa cheantar seo le linn Sheachtain na Gaeilge.  Tá mé an-sásta leis an chur chuige cruthaitheach atá glactha ag Aonad na Gaeilge de chuid na Comhairle i mbliana, maidir le tograí Gaeilge a fhorbairt, ábhar agus imeachtaí ar líne do chách san áireamh, le cinntiú go ndéanfar ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge go sábháilte.

Príomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2021:

Ceol agus Scéalaíocht ar Fhíseán

Beidh deich ngearrfhíseán mar chroílár na himeachta seo, físeáin a bheas craolta ar chainéal YouTube na Comhairle agus a bheas roinnte trí chainéil na meán sóisialta.  Déanfaidh na físeáin seo ardán do cheoltóirí agus scéalaithe iontacha sa cheantar, Gráinne Holland, Bláithín Mhic Cana, Piaras Ó Lorcáin agus Niall Comer ina measc.  Cuirfear aistriúcháin Bhéarla ar fáil mar aon leis an tras-scríbhinn Ghaeilge ar ár gcainéal YouTube, ag tabhairt deise do dhaoine canadh in éineacht leis nó na liricí a fhoghlaim fiú amháin le bheith réidh chun a leagan féin a cheol amach anseo.

Togra Luas-Léitheoireachta le Bunscoileanna an Cheantair

Is comh-fhiontar é seo idir an Chomhairle, Gaeláras Mhic Ardghail agus na Bunscoileanna Lán-Ghaeilge sa cheantar.  Seolfar pacáiste chuig na scoileanna uilig a mbeidh leabhair Ghaeilge agus ceachtanna sultmhara ann.  Tabharfar deis do na daltaí scoile cúig leabhar déag a léamh agus ceachtanna idirgníomhacha a dhéanamh chun léiriú go bhfuil na leabhair léite acu.  Beidh duaiseanna ar fáil do na léitheoirí óga.  Is scéim phíolóta í seo agus tá rún ag an Chomhairle cur leis an togra sa bhliain úr airgeadais, le scoileanna eile agus le réimse leabhar níos leithne.

Grúpaí Áitiúla agus Acmhainní Ar Líne

Tá grúpaí Gaeilge agus daoine aonaracha fud fad an domhain ag eagrú a gcuid imeachtaí féin, cuid mhaith acu a bheas ar fáil ar líne.  Is féidir le Fóram an Dúin & Oirialla tú a choinneáil ar an eolas trí facebook.com/Fóram-an-Dúin-Oirialla maidir le himeachtaí ar líne agus acmhainní eile le linn Sheachtain na Gaeilge agus ar feadh na bliana.

Tá go leor grúpaí Gaeilge eile ag obair go dian sa chúlra chun tacú le daoine an teanga a cheiliúradh i mbealach atá sábháilte agus sultmhar.  Thíos faoi tá liosta de ghrúpaí Gaeilge agus leathanaigh Facebook s’acu chun cuidiú leat níos mo a fhiosrú agus páirt a ghlacadh.

boirche.iochtar

CrotlieveIrishSociety

cumanngaelach.leathchathail

cumannGaelachNaomhMochai

Gaeláras-Mhic-Ardghail

gaelphobalardmhachatheas

glor.uachtartire

milefailte15

Chomh maith leis sin, thíos faoi seo tá acmhainní iontacha eile chun cuidiú leat fáil amach faoi imeachtaí Gaeilge atá ar siúl cóngarach duit nó ar an taobh eile den domhan!

www.facebook.com/SeachtainnaGaeilge

www.instagram.com/snagaeilge

www.twitter.com/SnaGaeilge

WWW.PEIG.IE

WWW.SNAG.IE

Is féidir leat tuilleadh eolais ar Sheachtain na Gaeilge nó ar na himeachtaí thuasluaite a fháil trí rphost a chur chuig gaeilge@nmandd.org nó ar WWW.NEWRYMOURNEDOWN.ORG

Neart deiseanna ag daoine chun An Ghaeilge a úsáid le linn Seachtain na Gaeilge

Tá an Comhairleoir Barra Ó Muirí an-sásta go mbeidh Seachain na Gaeilge ar líne againn uilig i mbliana. Mhol sé go laidir an obair atá déanta ag Aonad na Gaeilge agus dúirt sé go bhfuil an t-ádh orainn go bhfuil Aonad chomh díograiseach againn. 

Tá Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin ag tabhairt deiseanna d’achan duine sa mhór-phobal sult agus spraoi a bhaint as Seachtain na Gaeilge. Is í Seachtain na Gaeilge, 1ú go 17ú Márta, an fhéile bhliantúil a dhéanann ceiliúradh ar theanga na Gaeilge, agus mar is ghnáth, beidh neart le déanamh i gceantar s’againne.

Craolfar deich ngearrfhíseán mar chroílár na n-imeachtaí i mbliana, físeáin a bhéas ar fail ar chainéal YouTube na comhairle, agus ár ndóigh, roinnfear iad ar na hardáin meán sóisialta eile. Tabharfaidh na físeáin seo deis duinn glórtha iontacha a cloisteáil agus iad i mbun ceoil. Cluinfear Bláithín Mhic Cana, Piaras Ó Lorcáin, Gráinne Holland agus Niall Comer ag ceol, agus is féidir le gach duine triail a bhaint as na hamhráin toisc go gcuirfear na liricí ar fail fosta.

Cuideoidh an Chomhairle le litearthacht na bpáistí i ngaelscoileanna s’againn trí réimse leabhair agus tascanna a sheoladh amach chuig na scoileanna. Beidh duaiseanna ar fáil do na léitheoirí óga, agus tá múinteoirí sásta go bhfaighfidh páistí Ghaelscoile deiseanna eile bheith ag léamh leabhair Ghaeilge.

Chomh maith leis seo uilig, beidh neart imeachtaí Gaeilge eile ar siúl fud fad an mhór-cheantair. I nDeisceart Ard Mhacha, beidh Gaelphobal Ard Mhacha Theas gnóthach agus iad ag leáinseáil an chéad fhéile sean-nóis ariamh mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. Beidh deis ag Gaeil an cheantair cluas éisteachta a thabhairt do chuid de na glórtha is binne in Éirinn ar ardáin meáin shóisialta de chuid Gaelphobal Ard Mhacha Theas.

Bígí sona, bígí sábháilte agus bainigí cuid mhór suilt as Seachtain na Gaeilge 2021.

WHAT'S ON NEWRY

18May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
18May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
19May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
19May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
20May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
20May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
21May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
21May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
18May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
18May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
19May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
19May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
20May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
20May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
21May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre
21May
0-COHA8405.jpg12:00AM - 12:00AM]
Art Exhibition
The Quays Shopping Centre

DONATE TO NEWRY.IE

Please consider supporting Newry.ie

Amount

FOLLOW NEWRY.IE

 

 

Newry.ie require Cookies on some parts of our site to enable full functionality. By using Newry.ie you consent to our use of Cookies. You can use your browser settings to disable cookies on this or any other website.